Velký pátek – Den ukřižování Ježíše Krista | Slavné dny | TelevizeSeznam.cz

Velký pátek – Den ukřižování Ježíše Krista

313 364 zhlédnutí|
30. března 2018
Jména dvanácti apoštolů: Šimon (Petr), Jakub - syn Zebedeův, Jan - syn Zebedeův, Ondřej, Filip, Bartoloměj, Matouš, Tomáš, Jakub - syn Alfeův, Tadeáš, Šimon Kananejský, Jidáš Iškariotský. Všichni apoštolové zemřeli mučednickou smrtí - kromě Jana a Jidáše, který se po zradě, jíž se dopustil, oběsil. Do videa se nevešel další osud Jana Křitele. Ten kvůli svým nekompromisním postojům rozlítil rodinu vládce Galileje Heroda Antipa (ostře kritizoval jeho sňatek s Herodiadou, jež byla jednak jeho neteří, a kromě toho i manželkou jeho bratra Filipa, kterého opustila). Herodiadina dcera z předchozího vztahu Salomé jednoho dne tančila před Herodem Antipou tak krásně, až jí slíbil, že si za svůj tanec může přát cokoliv a on to splní. Herodiada Salomé navedla, aby chtěla hlavu Jana Křtitele, což se sice Herodes Antipas zdráhal vyplnit, ale nakonec dostál svému slibu a nechal Jana Křtitele zavraždit. Téma je zachyceno na mnoha slavných obrazech starých mistrů.
Slavné dny