Den, kdy západní svět slaví narození Ježíše Krista (25. prosinec) | Slavné dny | TelevizeSeznam.cz

Den, kdy západní svět slaví narození Ježíše Krista (25. prosinec)

226 367 zhlédnutí|
25. prosince 2017
Zajímavost: Stejně jako je historiky zpochybňován tradiční rok (nula) i místo (Betlém) Ježíšova narození, pochybnosti panují i o vánočním čase. Řada názorů se kloní k tomu, že Ježíš se ve skutečnosti narodil v jiném ročním období a do prosince bylo datum jeho narození uměle přeneseno později, aby se oslavy kryly s tradičními oslavami zimního slunovratu. Náš moderní letopočet přesto vychází z data 25.12. – počítá se totiž od provedení Ježíšovy obřízky, která se dělala osmý den po narození (1.1. roku 1) Pro úplnost uvádíme i text evangelia svatého Matouše týkající se Ježíšova početí (kterým se v reportáži nezabýváme): Narození Ježíšovo událo se takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve, než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: "Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů." To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka: 'Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel', to jest přeloženo 'Bůh s námi'. Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě. Ale nežili spolu, dokud neporodila syna, a dal mu jméno Ježíš."
Slavné dny