Mosin nagant revolver | Ničení povoleno | Televize Seznam

Mosin nagant revolver

5 479 zhlédnutí|
16. ledna 2016
Legenda mezi revolvery.